Author Details

Tengen, Thomas, Analyst of Random Phenomena<span style="white-space: pre;"> </span>, South Africa 


Follow us on Twitter @SAIIE25